Informacje podstawowe 

 

 

MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1438),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach powołany został przez Prezydenta Miasta Skierniewice przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i obejmuje zasięgiem swego działania teren Miasta Skierniewice oraz od dn. 01.08.2012 r. powiat skierniewicki.
 

Siedziba Zespołu:
Skierniewice, ul. Senatorska 12, parter budynku

Przewodniczący Zespołu – Albina Walczak,  Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 4

Godziny urzędowania:
 od 8:00 do 16:00 - poniedziałek - piątek - pokój nr 3 i 4
Informacja telefoniczna: (46) 833 40 12

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16-go roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16-ty rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowe.

 

 

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. 1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności w Skierniewicach ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu (46) 833-40-12 oraz adresu e-mail: mzoon1@mopr.skierniewice.bipst.pl.
 2. 2.      Dane osobowe w dokumentach składanych w naszym Zespole przetwarzane będą w celu realizacji składanych wniosków należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach.

Cel przetwarzania:

 • wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 6b i art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
 • wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie  art. 6ca i art. 6 d ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
 • wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej placówki na podstawie art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) i art. 6 d ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.
  Dz. U. z 2018 r., poz. 511).

3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji złożonego wniosku oraz przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z odpowiednią kategorią archiwalną, określoną przepisami prawa.

4.  W związku z przetwarzaniem danych związanych z realizacją Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organ II instancji w celu realizacji złożonego odwołania),
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

6.  Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia postępowania przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

 


Liczba odwiedzin : 19695
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gajewska
Czas wytworzenia: 2010-12-02 12:01:08
Czas publikacji: 2018-05-30 15:55:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak