Informacje Podstawowe 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Senatorska 12

96-100 Skierniewice

tel./ fax.: (46) 833 39 48

Świadczenia Rodzinne, Program 500+, Dobry Start

tel. 46 880 95 25; 46 880 95 26

NIP: 836 – 10 – 12 – 891
REGON: 00 – 528 – 08 – 66

adres e-mail: sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl

strona internetowa: moprskierniewice.pl

 

 

Dyrektor

Janina Wawrzyniak

tel.: (46) 833 39 48, tel. kom.: 607 269 806

Przyjęcia interesantów: pokój 103, środa godz. 8.00-16.00
 
 

Godziny urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach:

pon. - pt. 8.00-16.00

 

  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach - filia osiedle Widok 

ul. Nowobielańska 92 A

96-100 Skierniewice

nr tel.: (46) 832 83 82

 

Kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach odbywa się w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-16.00.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 12 można skorzystać z bezpłatnych usług psychologicznych świadczonych od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MOPR SKIERNIEWICE      

    W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zsiedzibą w Skierniewicach ul. Senatorska  12
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl
  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

- art.6 ust.1 lit. c, lit. d, lit. e, art.9 ust.2 lit. b, lit. c, lit. f, lit, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

  • oraz w odniesieniu do osób objętych zakresem działania ustaw:

- z dnia 26 czerwca 1974r, kodeks pracy – art. art22 '

- z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej - art. 100 ust 2

- z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych - art 29 ust 1.

- z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - art 24 ust 1.

- z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - art. 22 ust. 1

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - art. 9c ust1-

- z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - art 7ust 1

- z dnia  27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

b)       sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)       usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) art. 17 RODO;

d)       ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

9. Pzetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, czego podstawą są obowiązujące przepisy prawa, w wyniku czego upoważnieni pracownicy MOPR mogą uzyskać dane na podstawie których podejmowana będzie ostateczna decyzja w Pani/Pana sprawie.

 

 

 

 Jeżeli nie znaleźliście Państwo poszukiwanych informacji na stronach naszego Biuletynu Informacji Publicznej prosimy  zwrócić się do poszczególnych działów MOPR w Skierniewicach o ich udostępnienie.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 103584
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Gorgol-Chmielewska Anna
Czas wytworzenia: 2014-11-03 18:46:31
Czas publikacji: 2018-07-02 12:02:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak